Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหนังสือราชการ สถจ.ปข.
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ITA ให้ครบถ้วน (02 ก.ค. 2563)  
มติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 6 ปี 2563 (02 ก.ค. 2563)  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่ว... (02 ก.ค. 2563)  
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชัน "พ้นภัย" (01 ก.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ... (30 มิ.ย. 2563)
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30 มิ.ย. 2563)
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 (30 มิ.ย. 2563)
การสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษในร... (30 มิ.ย. 2563)
ขอความร่วมมือสนับสนุนการเข้าร่วมดำเนินการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มี... (30 มิ.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน (30 มิ.ย. 2563)
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐ... (30 มิ.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็... (30 มิ.ย. 2563)
แจ้ง มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6_2563 (29 มิ.ย. 2563)
แจ้ง มติ ก.ท.จ. ครั้งที่ 6_2563 (29 มิ.ย. 2563)
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 (29 มิ.ย. 2563)
การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้อง... (26 มิ.ย. 2563)
ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INF... (26 มิ.ย. 2563)
การรายงานข้อมูลปริมาณหน้ากากอนามัยใช้แล้วในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว... (25 มิ.ย. 2563)
รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน (การดำรงชีวิต) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ... (25 มิ.ย. 2563)
การนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS (24 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ปราณบุรีรับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา (24 มิ.ย. 2563)  
อบต.บ่อนอกแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง (24 มิ.ย. 2563)  
อบต.บ่อนอกรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (18 มิ.ย. 2563)  
ทต.ปราณบุรีรับโอนพนักงานเทศบาล 2 ตำแหน่ง (18 มิ.ย. 2563)
อบต.ปากน้ำปราณรับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา (10 มิ.ย. 2563)
งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ (09 มิ.ย. 2563)
อบต.กุยเหนือรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (28 พ.ค. 2563)
อบต.หินเหล็กไฟรับสมัตรพนักงานจ้าง 1 อัตรา (28 พ.ค. 2563)
อบต.สามร้อยยอดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (25 พ.ค. 2563)
อบต.กำเนิดนพคุณรับโอนพนักงานส่วนตำบล 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (20 พ.ค. 2563)
ทต.ปากน้ำปราณรับโอนพนักงานเทศบาล 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา (20 พ.ค. 2563)
อบต.ปราณบุรีรับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (12 พ.ค. 2563)
อบต.หินเหล็กไฟ รับโอนนายช่างโยธา 1 อัตรา (12 พ.ค. 2563)
อบต.ทับใต้รับโอนมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 4 อัตรา (12 พ.ค. 2563)
ทต.บ้านกรูด รับโอนนายช่างโยธา 1 อัตรา (12 พ.ค. 2563)
งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (07 พ.ค. 2563)
อบต.ไร่เก่ารับสมัครผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา (04 พ.ค. 2563)
อบต.ธงชัยรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา (17 เม.ย. 2563)
ทต.หนองพลับแก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (10 เม.ย. 2563)
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (09 เม.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชุมแนวทางปฏิบัติในการบ... (10 มี.ค. 2563)  

ประชุมคณธกรรมการอำนวยการจ... (17 ต.ค. 2562)  

โครงการอบรมสัมมนาแนวทางกา... (17 ต.ค. 2562)  

ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่... (04 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธ... (04 ก.ย. 2562)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกา... (09 ก.ค. 2562)

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย... (14 ธ.ค. 2561)

การประชุมชี้แจงข้อราชการแ... (14 ธ.ค. 2561)

การอบรมผู้บริหารจัดการตลา... (10 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่า... (07 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)

สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดปร... (19 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (18 มี.ค. 2558)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.... (25 ก.พ. 2563)  
ประกาศชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP 3054 SP จำนวน ... (09 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา... (04 ก.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดย... (28 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแม่พิมพ์แบบรับภาพ DK170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (11 มิ.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงกา... (12 มี.ค. 2562)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
Responsive image

Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive image


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th